Unscrupulous Enchantress Characters

*May contain spoilers


Main Characters:

Lu Shiqian (Protagonist, aliases Luan Hualian/Ren Woxing)

Bai Hu (White Tiger/Bai)

Death God

Wei Mo (Split)

Possible Harem

Qin Xingluo

Shuang Ruyue

Li Jing

Shang

Lan Ruo

Yao Hong

Tie Mu

Zi Ji

Meng Long

Yan Fei

Master Xiu

Milo

Xiu Si

Dan Feiyang

Qi Wanfeng

Magic Beasts

White Tiger Bai Hu

Death God

Fire Fox Hong Jin

Wolf King Yin

Shui Se

Wang Cai

White-Winged Unicorn

77 black beasts (Thorn Army)

Poluo

Lantern Antelope

Red-Tailed Leopard

Nine-Headed Snake -> Nine-Headed Serpent (Evolved, three brothers)

Water Eagle

Phoenix Bird

Violent Dragon

Flaming Lion

Rafflesia

Five-Colored Elk

Purple Dragon Jun Zun

Bai’s Seal Hall Guardians
Jiu Fang (First Hall Guardian)
Panda (Second Hall Guardian)
Three-Headed Dog (Third Hall Guardian)
Griffin (Fourth Hall Guardian)
Snake Beauty (Fifth Hall Guardian)
Nine-Tailed Snake Jiu (Sixth Hall Guardian)
Qiongqi (Seventh Hall Guardian)
Zhongming Bird (Eighth Hall Guardian)
Taotie (Ninth Hall Guardian)
Bishui Dragon (Tenth Hall Guardian)
Phoenix (Eleventh Hall Guardian)
Fire Qilin (Twelfth Hall Guardian)

Moonlight Fox Xiaoyue

Thousand Year King

Nine-Headed Luan

Devouring Pixiu Lan Yingyan

Skills

Heavenly Swinging Sword

Wind Blows and Water Rises (First Step)

Rising Winds, Scudding Clouds (Second Step)

Gale Winds and Pounding Rain (Third Step)

Wind and Rain Intersecting (Fourth Step)

Ceasing Winds and Vanishing Rain (Fifth Step)

Spells

Small Fireball

Fireball

Fire Rain

Fire Dragon

“Million***” Spells

Golden System

Golden Core

Entwined Wood

Water Fills the Sky

Soil Unearths Mountains

Fire Dragon Breath

Domains

Battle Domain

Living Domain

Lu Family

Lu Wushuang (Ancestor)

Lu Ningxiang (Matriarch)

Zhang Jun (Lu Shiqian’s Father)

Xu Jun (Second Husband)

Hua Jun (Fourth Husband)

Yuan Jun (Fifth Husband)

Lu Children

Lu Shiqian (Eldest daughter)

Lu Caiyun (Second eldest, Xu Jun’s daughter)

Lu Caixia (Third eldest daughter)

Lu Yunxiang (Fourth son, Hua Jun’s son)

Lu Xianghui (Fifth son, Yuan Jun’s son)

Lu Ancestral Mansion

Fu Bo (Old housekeeper)

Big Head (Guard)


Devil Dance Continent

Qin Empire

Qin Feiran (Emperor, Qin Xingluo’s elder brother)

Qin Xingluo

Lu Shiqian (General of the Thorn Army)

Sikong Yun (Master Forger)

Church of Light

Pope

Shuang Ruyue (Son of Light)

Church of Darkness

Dan Feiyang

Crimson Wolf Mercenary Group

Qiu Di

Bifeng (Qiu Di’s crush)

Uncle Beard (Hu Bobo)

City of the Elves

Elf King Xiu Si

Milo (Priest)

Lan Ruo

Beastman Nation

Fuyi (Current King)

Li Zhua (Traitor King)

Furong (Demigod)

Tie Mu (Controlled by Furong)

Qi Empire

Qi Tianxiong (Eldest Prince)

Qi Wanru (Sixth Princess, Qi Tianxiong’s blood-related sister)

Qi Wanfeng (Previously Wan Feng, leader of Silver Blue)

Five Star Empire

Five Star Goddess/Founding Goddess Ren Woxing (Lu Shiqian)

Emperor Tie Mu

Notables

Xing Chen (Heavenly Swinging Sword)

Qi Zhan (Forest of Death, Bai’s seal)

Tie Mu and brothers (Demigods, business overlords)

Yi Mengji (Fallen Goddess, Lover Da Peiwen)

Da Peiwen (Reincarnated in Five Star Empire)


Dayu

West City

Thorn

Master Xiu

Lanky

Yan Fei

Fan Army

Major General Sunrong

Sunrong Yingjian (Son of Major General Sunrong)

Leng Qiu’er (Fiancee)

Yi Jun/Yi Qing (Leng Qiu’er’s guards)

Other

Yan Hui (Yan Fei’s younger brother)

Notables

Zi Ji (Dark Plane)

Meng Long (Ace of Assassin League)